Kvartalsrapport, Q1 2018

Qred AB (publ)

Nyckeltal Q1 2018

48
Soliditet %
31
Nettomarginal %
24
Rörelsemarginal %
126
Tillväxt %

Stark omsättningstillväxt med god lönsamhet

  • Ränteintäkter MSEK
  • EBT MSEK

Under Q4 2017 ändrades regelverket för redovisning från svensk GAAP till IFRS. Detta medförde att reserven för framtida kreditförlust ökade, vilket påverkar resultatet negativt, dels som en engångskostnad under 4e kvartalet och dels som en högre reservationsgrad för nyutgivna lån. Detta innebär inte att kreditförlusterna är större än tidigare utan det innebär att redovisningsprinciperna ger bolaget en väl tilltagen buffert för framtida kreditförluster.

Utlånat belopp ackumulerat (MSEK)

  • Utlånat belopp

VD kommenterar 1a kvartalet 2018

Emil Sunvisson på Qred-VD har ordet

4 av 5 jobb skapas av småföretag. Behovet av enkel och smidig finansiering bland våra småföretagare är stort och företagarna blir allt mer kunniga och krävande. Med all rätt accepterar man inte nonchalant bemötande eller saktfärdig hantering. Småföretagare idag förväntar sig att bli behandlade med respekt och att kunna ordna en enkel finansiering snabbt och smidigt direkt i mobilen.

Vi har med vårt erbjudande med enkla och smidiga företagslån hittat en nisch, i en starkt konkurrensutsatt finansmarknad, där vi med hårt arbete och tydligt fokus lyckats ta en marknadsledande position i både Sverige och Finland. Inom vårt område är vi ett mycket relevant alternativ till de traditionella bankerna.

Allt detta har gjort att vi har kunnat investera i ännu fler duktiga medarbetare. Vårt team har passerat 25 personer, och fortsätter att växa. Det gör att vi kan lägga ännu mer energi på att utveckla våra produkter för att hålla konkurrenterna bakom oss.

Att växa upp och bli ett litet större företag kräver också en annan struktur än en liten start-up. Vi har växlat upp ordentligt på alla plan. Bland annat inom redovisning, där vi gått över till den internationell bokföringsstandarden IFRS 9. Det innebär bland annat att alla framtida kreditförluster ska reserveras redan när lånet ges ut och en generellt mer konservativ värdering av fordringar. Omvärderingen av reserver belastade resultatet under Q4 2017 som en engångpost och genom att vi växer och har större reserver för nya lån belastas även resultatet framåt. Lönsamheten är även med de nya reserverna tillfredsställande, särskilt med tanke på den snabba tillväxten.

Våra preferensaktier har varit mycket populära med en kombination av dels hög utdelning, möjlighet att när som helst begära återköp och faktum att investeringen går till att hjälpa tusentals småföretagare i alla branscher.

-Emil Sunvisson, VD

Finansiell översikt

Resultaträkning

SEK '000Q1 2018
ej reviderat
2017
Ränteintäkter27 33569 046
Omsättning25 38361 444
Rörelsekostnader-19 349-47 029
Av- och nedskrivningar00
Rörelseresultat (EBIT)6 03414 415
Finansiella poster3 9511 165
Resultat före skatt (EBT)9 98515 580
Inkomstskatt-2 089-3 222
Nettoresultat7 89712 358

Balansräkning

Tillgångar (tkr)Q1 20182017
Lånefordringar219 017165 598
Kassa10 0759 989
Övrigt15 42315 971
Summa244 516191 558
Skulder och eget kapital (tkr)
Eget kapital116 68093 893
Varav preferensaktier22 40010 050
Långfristiga skulder116 64890 383
Kortfristiga skulder11 1887 282
Summa244 516191 558