Kallelse till extra bolagsstämma i Qred AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QRED AB (publ) 559031-0685

Aktieägarna i Qred AB (publ), 559031-0685, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 december 2017 kl. 15:00 i Bolagets lokaler på Wallingatan 12 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan:

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara registrerad som aktieägare i aktieboken den 21 december 2017 och ha anmält sitt deltagande till Bolaget senast den 21 december 2017. Anmälan om deltagande kan göras på Bolagets hemsida www.qred.com eller per post på nedanstående adress.

Qred AB (publ)
Wallingatan 12
111 60 Stockholm

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan ska aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av justeringsperson.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Beslut om val av ny styrelseordförande samt styrelseledamot.
 8. Beslut om arvode till styrelsens ordförande.
 9. Beslut om riktad nyemission.
 10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

 Punkt 7: Beslut om val av ny styrelseordförande samt styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att Mattias Carlsson väljs till ny styrelseordförande. Mattias Carlsson har lång erfarenhet av att driva och bygga finansiella företag, och tillför en värdefull kompetens och ett stort nätverk. Mattias Carlsson kommer närmast från TF Bank där han var VD från 2009 till 2015. Mattias har även tidigare erfarenhet från Resurs Bank och SEB.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman ska välja Jason Francis till styrelseledamot. Jason Francis är nuvarande ordförande i Qred AB och är även anställd inom koncernen som vice VD för Qred Företagslån AB.

Punkt 8: Beslut om arvode till styrelsens ordförande

Styrelsen föreslår att arvode utgår med 150 000 kronor per år till styrelsens ordförande.

Punkt 9: Beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens beslut om en riktad nyemission innefattar följande villkor:

 • Genom en riktad nyemission av 57 000 nya stamaktier ökas bolagets aktiekapital med 83 220 kronor.
 • Teckningskursen är 35 kronor per aktie.
 • Beloppet att betala uppgår till 1 995 000 kronor.
 • Överkurs ska tillföras Bolagets överkursfond.
 • Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Tronstad Consulting AB, 559030-2161. Tronstad Consulting AB är ett av Mattias Carlsson helägt företag.
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Mattias Carlsson, genom Tronstad Consulting AB, representerar en investerarprofil som är önskvärd för Bolaget.
 • Teckning av aktier ska ske den 29 december 2017.
 • Betalning för tecknade aktier ska erläggas Bolaget senast den 5:e januari 2018.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 10 041 571 stycken stamaktier och 460 stycken preferensaktier med en röst vardera, således total 10 042 031 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 9 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför extra bolagsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida www.qred.com. Kopior av nämnda handlingar skickas även per post dels till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress, dels till de aktieägare som anmäler sig till stämman.

Stockholm, 28e November 2017

Styrelsen


Fullständigt beslutsunderlag

Fullmakt bolagsstämma