Bolagsordning Qred Holding AB (publ)

Antagen på extra bolagstämma den 30 juni 2020

§ 1.       Firma

Bolagets firma är Qred Holding AB (publ).

§ 2.       Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun, Stockholms län.

§ 3.       Verksamhet

Bolaget ska, äga och förvalta aktier i dotterbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4.       Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 12 574 980 kronor och högst 50 299 920 kronor.

§ 5.       Aktier

§ 5.1       Antal aktier och Aktieslag

Antalet aktier skall vara lägst 8 613 000 stycken och högst 34 452 000 stycken.

Aktier kan ges ut i två serier, Stamaktier och Preferensaktier. Stamaktier och preferensaktier får emitteras till ett antal motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet. Stamaktie medför en röst. Preferensaktie medför en röst.

§ 5.2       Vinstutdelning

Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning av 700 kronor per aktie med månadsvis utbetalning (”Preferensutdelning”). Avstämningsdag skall vara den sista vardagen i varje månad.

Om ingen utdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast utdelning understigande Preferensutdelning lämnats under ett eller flera år, ska Preferensaktierna, förutsatt att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning på stamaktier lämnas. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 %, varvid uppräkning ska ske med början från den månad då utbetalning av del av Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning.

§ 5.3       Emissioner

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på så vis att;

 • en gammal aktie ger företrädesrätt till en ny aktie av samma slag,
 • att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare samt
 • att om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar Bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner eller konvertibler som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten eller bytas mot konvertiblerna.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, då nya fondaktier utges, får endast ske genom utgivande av stamaktier. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Fondaktierna fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier de förut äger.

§ 5.4       Inlösen

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt § 4 och med de vidare begränsningar som framgår nedan, kan på begäran av ägare av preferensaktie äga rum genom inlösen av sådan aktie. Vid inlösen sker en avsättning till Bolagets reservfond för att täcka minskningen av aktiekapitalet.

Begäran om inlösen skall framställas genom att ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär inges till bolagets styrelse med angivande av antalet aktier som önskas inlösta. En begäran om inlösen kan endast framställas under de tio (10) första bankdagarna i varje månad.

Styrelsen har rätt att besluta om inlösen av vissa eller samtliga Preferensaktier. Inlösenbeloppet ska vara 10 000 kronor jämte (ii) eventuell upplupen Preferensutdelning.

För det fall inlösen begärs av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig, skall det totala inlösenbelopp som är möjligt att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

Ägare av till inlösen anmäld aktie skall vara skyldig att omedelbart efter det han/hon underrättats om styrelsens beslut om minskning av aktiekapitalet, taga lösen för aktien.

Ägare till sådan aktie skall inte vara berättigad till eventuell på aktien belöpande utdelning efter begäran om inlösen kommit Bolaget tillhanda.

§ 5.5       Förköp (preferensaktier)

Detta förköpsförbehåll omfattar endast preferensaktier.

Aktieägare, som genom köp, byte eller gåva önskar överlåta preferensaktie

till någon (”Säljande Aktieägare”), skall före överlåtelsen erbjuda Bolagets stamaktieägare (förköpsberättigad) att köpa aktien. Erbjudande om förköp får utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.

Säljande Aktieägare som önskar överlåta sina preferensaktier skall skriftligen anmäla detta till Bolagets styrelse (”Anmälan”). Priset för aktierna skall vara 10 000 kr. Andra villkor får inte förekomma. När Anmälan har gjorts, skall styrelsen genast (i) anteckna detta i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan och (ii) lämna en underrättelse till varje förköpsberättigad med känd postadress.

Den som vill utöva förköpsrätt skall anmäla detta till bolagets styrelse senast två (2) månader från dagen för Anmälan. Styrelsen skall genast anteckna förköpsanspråket i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Anmäler sig mer än en förköpsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de förköpsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av stamaktier i bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av bolagets styrelse.

Kommer Säljande Aktieägaren och den som har begärt förköp inte överens i frågan om inlösen, får den som har begärt förköp väcka talan i tvisten i den ordning som föreskrivs nedan. Sådan talan skall väckas senast två (2) månader från den dag förköpsanspråk framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter och anmälas till styrelsen. Styrelsen skall genast anteckna anmälan i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.

Betalning för aktierna och tillträde till desamma skall ske inom en (1) månad från den tidpunkt då den som vill utöva förköpsrätten blivit antecknad i aktieboken.

§ 5.6       Förköp (stamaktier)

Detta förköpsförbehåll omfattar endast stamaktier.

Den som avser att överlåta aktier (“Erbjudande Aktieägare”) till annan aktieägare i Bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i Bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos Bolagets Styrelse erbjuda övriga aktieägare att köpa sådana aktier. Av anmälan ska framgå det pris per aktie som gäller för förköpet.

När aktie har anmälts till förköp ska Styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad aktieägare med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos Bolagets Styrelse inom en månad, räknat från övriga aktieägares mottagande av förköpserbjudandet. Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för de aktier som erbjudandet omfattar.

Om ingen av övriga aktieägare i tid anmält begäran om att lösa aktierna, har Erbjudande Aktieägare rätt att inom en tidsrymd av tre månader efter förköpserbjudandets utgång fritt avyttra de förköpsberättigade aktierna. Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig skall envar av dem, om de inte kommer överens om annat, lösa de erbjudna aktierna till ett antal som motsvarar deras respektive innehav av aktier i Bolaget i förhållande till samtliga anmälande aktieägares innehav av aktier i Bolaget.

Omfattar övriga aktieägares begäran om att förköpa aktierna endast en del av de förköpsberättigade aktierna, har Erbjudande Aktieägare rätt att inom ovan angivna tidsrymd fritt avyttra de antal aktier som inte omfattas av sådan begäran om förköp. Avyttring av sålunda aktier får inte ske till ett lägre pris per aktie eller i övrigt på sämre villkor än som Erbjudande Aktieägare erbjudit övriga aktieägare.

Aktier som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då den Erbjudande Aktieägaren mottog förköpsanspråk.
Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till Bolagets Styrelse.

§ 5.7       Bolagets upplösning

Vid bolagets upplösning ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla 10 000 kronor per Preferensaktie jämte upplupen Preferensutdelning, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.

Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

§ 6.       Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ordinarie ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

§ 7.       Revisor

Bolaget skall ha 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Val av revisor sker på ordinarie bolagsstämma och gäller för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma

§ 8.       Kallelse

Kallelse till bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. I det fall det krävs enligt lag skall kallelse även ske genom brev med posten till aktieägarna med rätt att delta vid stämman och vars postadress är känd för Bolaget.

§ 9.       Deltagande i bolagstämma

För att få delta i bolagstämma skall aktieägare anmäla sig hos Bolaget endast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och inte heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 10.    Årsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två protokolljusterare.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning,
  2. disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer, och
  4. utdelning
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer samt ev. revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.

§ 11.    Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101–1231.

 

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 30 juni 2020.

När betalas utdelning ut?

Utdelningen är 700 kr per år per aktie. Utdelningen betalas ut månadsvis i efterskott (1/12 per månad). Om du t.ex. köper 20 aktier á 10 000 kr får du totalt 14 000 kr per år som utbetalas 1 167 kr per månad.

Utdelningen betalas automatiskt ut till det bankkonto som du angivit. Utbetalning görs senast den 5e bankdagen i varje månad. Om  insättning  t.ex. görs den 25e januari så sker första utbetalning i början på mars.

Skatten på utdelningen för närvarande är 25% för Privatpersoner och 0% för Aktiebolag.  (Notera att Qred inte är skattekonsult och frånsäger sig eventuellt ansvar rörande aktieägarnas beskattning). Qred innehåller ingen preliminärskatt, men lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket.

Hur gör jag för att begära inlösen?

Logga in på Mina Sidor och begär inlösen genom att klicka på uttag.

Bolaget inlöser preferensaktier till 10 000 kr per preferensaktie plus upplupen utdelning. Begäran om inlösen ska ha inkommit senast den 10e bankdagen i månaden för att kunna utbetalas senast den femte bankdagen efterföljande månad. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen. För det fall inlösen har begärts av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig ska det totala inlösenbelopp som är möjlig att utbetala fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen.

Hur stor är skatten på utdelningen?

Skatten på utdelning från onoterade aktier är för närvarande 25% för Privatpersoner och 0% för Aktiebolag.  (Notera att Qred inte är skattekonsult och frånsäger sig eventuellt ansvar rörande aktieägarnas beskattning).

Qred drar inte av preliminärskatt utan betalar ut hela utdelningen direkt till ditt konto varje månad. Qred lämnar sedan in kontrolluppgifter för privatpersoner till Skatteverket. Du måste själv deklarera din utdelning på blankett 12 för att erhålla den lägre skatten.

Vad är en preferensaktie?

Qred har två typer av aktier, stamaktier och preferensaktier. Preferensaktier ger förtur till utdelning. Qreds preferensaktie ger en fast utdelning på 7,0% per år. Eftersom utdelningen betalas ut månadsvis motsvarar den en effektiv årsränta på ca 7,2%. Båda typerna av aktier ger rätt att delta och rösta på bolagsstämma. Notera att Qreds preferensaktier inte är fritt överlåtelsebara till någon annan person, men att den som äger Qreds preferensaktier har rätt att när som helst begära att bolaget inlöser aktierna till 10 000 kr per aktie.

Vad är skillnaden mellan Qreds preferensaktier och ett sparkonto?

Det är många likheter mellan ett sparkonto och Qreds preferensaktier

 • Båda ger en fast avkastning. Skillnaden är att utdelningen på Qreds preferensaktie är 7,0 % som utbetalas månadsvis, vilket motsvarar en effektiv årsränta på ca 7,2%

Det som skiljer är

 • Skatten på utdelning på preferensaktier är lägre än på ränta på sparkonto (25% istället för 30% för privatpersoner och 0% bolagsskatt istället för 22% för aktiebolag)
 • Till skillnad från bankkonto med låg ränta, så omfattas Qreds investeringskonto inte av statlig insättningsgaranti.
 • Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen av preferensaktier.
Vem ligger bakom Qred?

Qred är en företagsgrupp inom företagslån. Moderbolaget heter Qred Holding AB (publ), och ägs och drivs av oss som jobbar här. Läs mer om oss och vår bakgrund under Om Oss.

Vad används mina pengar till?

Pengarna som du investerar används för att möta vår stora efterfrågan på företagslån från våra kunder. Genom vår noggranna urvalsprocess ser vi till att endast seriösa företag beviljas lån, och kostnaden för lånet anpassas till risknivån. Detta har resulterat i en lönsam och stabil verksamhet. Läs mer under finansiell information.

Var kan jag hitta mer information om Qred?
Vad är den effektiva räntan?

Utdelningen är 7,0% per år.

I och med att utdelning utbetalas månadsvis så blir den effektiva årsräntan 7,2%.

Om man ska jämföra Qreds preferensaktier med ränta på ett sparkonto, så motsvarar den effektiva avkastningen efter skatt ett räntekonto med årsränta på 7,7% för privatpersoner och 9,3% för aktiebolag, på grund av att skatten på preferensaktier är lägre än för vanlig ränta.

Vem kan köpa preferensaktier?

Qreds finansiella situation är mycket god och vi har efter uppehållsperioden valt att inte ge ut fler preferensaktier. Det kommer därför inte gå att teckna nya preferensaktier.

Vilka risker finns med att investera i Qreds preferensaktier?

Riskfaktorer

Qred Holding AB (publ) (”Qred” eller ”Bolaget”) bedriver genom dotterbolag verksamhet i Norden inom företagslån till småföretag.

Att investera i preferensaktier innebär en risk. Investerat belopp omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Ett antal faktorer kan påverka Qreds verksamhet, antingen direkt eller indirekt. Nedan följer en sammanfattning av de riskfaktorer och väsentliga förhållanden som anses vara av betydelse för Qreds verksamhet och framtida utveckling.

Kreditrisk

Med kreditrisk avses risken att Qred inte erhåller betalning enligt överenskommelse. Qred löper därmed en risk att göra en förlust på motpartens oförmåga att infria sina förpliktelser.

Kreditrisken avseende Qreds kundfordringar är spridd över ett stort antal kunder, med relativt små belopp. Krediterna har dessutom relativt kort löptid, ofta upp till 12 månader. Genom att begränsa lånebeloppen och löptiden begränsar bolaget sin kreditrisk. För att ytterligare dra ned risken kräver Qred alltid minst en borgen med personlig förpliktelse som säkerhet för varje lån.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för Qreds kreditriskexponering. Qreds kreditgivning präglas av högt uppställda mål avseende kvalitet, kontroll samt etik och moral. Qred har en intern kreditgivningspolicy med bl.a. en avancerad algoritm för att säkerställa att den önskvärda riskprofilen på låneportföljen efterlevs. Det förekommer en risk att algoritmen, som är baserad på historisk prestation, inte ger önskvärt resultat eller att det förekommer brister i den manuella handpåläggningen. Qred mitigerar risken genom att ständigt övervaka kreditförluster, utbilda personal samt förbättra processer och system.

Qred är också ständigt utsatt för en bedrägeririsk. Detta motverkas genom att alla kunder måste identifiera sig elektroniskt innan ett lån kan betalas ut. Interna processer och ständig utbildning av personal motverkar risken ytterligare.

Kreditrisken utgör den enskilt största riskexponeringen för bolaget. Qreds kreditförluster är affärsmässigt försvarbara i relation till företagets intäkter och avgifter. Genom att kreditrisken är fördelad på ett relativt stort antal sinsemellan oberoende små företag, så blir de totala kreditförlusterna relativt förutsägbara.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att Qred inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid respektive förfallotidpunkt. Qred ser till att det alltid finns tillräckligt med likvida medel samt möjlighet att utöka den tillgängliga finansieringen. Likviditeten bevakas löpande och stresstester utförs för olika scenarier. Qred har en likviditetshantering som ger god betalningsberedskap på kort och lång sikt. Qred har stora möjligheter att styra likviditeten genom att anpassa sin kreditgivning.

Qred beviljar inte kreditlimiter för framtida utnyttjande. Detta gör att Qred mycket snabbt skulle kunna dra ner på utlåningen i händelse av ett stressat likviditetsscenario.

Marknadsrisk

Marknadsrisk är risken för förlust till följd av att priserna på marknaden rör sig på ett ofördelaktigt sätt. Detta inkluderar risken för förlust till följd av förändringar av räntor och valutakurser. Qred har begränsade marknadsrisker, se vidare nedan.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar bolagets räntenetto negativt. Qreds ränterisk följer av att bolaget bedriver utlåningsverksamhet samtidigt som man lånar upp pengar från investerare och andra finansiella bolag. Detta resulterar i att Bolaget bedriver utlåning och inlåning med olika räntebindningstider (ett vanligt exempel är när ett företag finansierar sig till en kort ränta men lånar ut pengar med längre räntebindningstid). Merparten av Qreds upplåning sker dock till längre löptider än utlåningen. Detta gör att Qred snabbt kan ställa om till ändrade marknadsförhållanden. Bolagets räntenetto är stort vilket gör att en större förändring av inlåningsräntan inte skulle påverka bolagets lönsamhet nämnvärt.

Qreds utlåningsränta är fast över kreditens löptid, och en allmän höjning av räntenivån kan på kort sikt drabba Bolaget negativt.

Valutarisk

Valutarisk är risken att valutakursernas förändring påverkar resultaträkningen. Det kan ske genom transaktionsexponering när försäljning och inköp är i olika valutor, eller som omräkningsexponering, när filialers resultat i olika valutor räknas om till svenska kronor.  Qreds redovisningsvaluta är svenska kronor. Bolaget bedriver även verksamhet i Danmark och Finland, och äger tillgångar i EUR. Kraftiga valutasvängningar kan vara negativt för Bolaget. Bolaget är i huvudsak finansierat i SEK. Bolaget eftersträvar att låna in pengar i samma valuta som lånas ut samtidigt som bolaget har en affärsmässig valutaexponering.

Konjunktursvängningar

Kredithanteringsbranschen påverkas negativt av en försämrad konjunktur. Qred har relativt bra förutsättningar att möta en försämrad konjunktur, då löptiderna på utgivna krediter är relativt kort. Risker som är kopplade till förändringar i de konjunkturella förutsättningarna hanteras genom en löpande dialog med respektive landsledning och genom regelbundna avstämningar avseende utvecklingen i respektive land.

Operativ risk

Operativ risk omfattar risken för att fel eller andra brister i de administrativa rutinerna leder till oväntade ekonomiska förluster eller negativ publicitet. De operativa riskerna kan orsakas av exempelvis misslyckade interna processer eller bristfälliga system. För att säkerställa en ändamålsenlig hantering av de operativa riskerna har Qred upprättat ett internt regelverk med instruktioner och policy för de anställda. Dessutom dokumenteras verksamhetens väsentliga processer och riskerna i samband med dessa analyseras. Vid utveckling av processerna ligger fokus på analys av händelser med anknytning till potentiell operativ risk och andra varningssignaler.

Qred är beroende av ett välfungerande IT system. IT attacker eller andra störningar i nätverket kan påverka företaget negativt, både genom förlorad tid och en ökad risk för transaktionsfel.

Med operativ risk avses även externa händelser och legala risker.  Qred bedriver sin verksamhet i flera nordiska länder med vissa skillnader i lagstiftning och skatterättsliga regelverk. Då Qred är ett registrerat finansiellt institut ansvarar även bolaget för att verksamheten drivs i enlighet med lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För att öka kontrollen har Qred tillsatt en intern compliance funktion som övervakar regler och förordningar inom finansiell verksamhet samt ansvarar för rapporteringsskyldigheter i samband med penningtvättslagen. Det förekommer även en risk att kommande lagstiftning påverkar företagets verksamhet negativt.

Överlag motverkar Qred de operativa riskerna genom upprätthållandet av god intern kontroll. Det ska exempelvis finnas ändamålsenliga rutiner och instruktioner, en klar arbetsfördelning och väl fungerande informationssäkerhet. Qred arbetar även kontinuerligt med att informera och utbilda sin personal i frågor som rör operativa risker och bolagets målsättning är att förmedla och upprätthålla en sund riskkultur.

Slutligen ska nämnas att Qreds framgång beror i hög grad på förmågan att kunna rekrytera, behålla och utveckla kvalificerade befattningshavare och andra nyckelpersoner. Bolaget arbetar därför kontinuerligt med att program och initiativ för personalutveckling och incitament säkerställs för anställda nyckelpersoner.

Affärsrisk

Affärsrisk omfattar risken för att bolagets intäkter ska minska och inte kunna täcka verksamhetens kostnader. Affärsrisk inkluderar även strategisk risk och ryktesrisk, men även risken att kunderna väljer bort Qred företagslån till förmån för andra aktörer på marknaden.

Strategisk risk

Den strategiska risken omfattar risker som kan påverka bolagets intjäning på lång sikt, orsakade av felaktiga eller bristande affärsbeslut. Qred hanterar den strategiska risken på styrelse- och ledningsnivå genom rekrytering av kompetent personal och regelbundna möten där strategiska frågor behandlas.

Ryktesrisk

Ryktesrisken omfattar risken att bolagets namn och varumärke påverkas negativt, vilket resulterar i en negativ effekt på bolagets verksamhet och resultaträkning. Qred hanterar ryktesrisken framförallt genom att vara lyhörda inför kritik och klagomål, samt utbildning av personal och processer för godkännande av större förändringar i verksamheten. Bolaget har idag en historik av mycket bra företagsrecensioner och bolaget bygger en stark kultur kring kundservice.

Se vidare bolagets årsredovisning för ytterligare risker.

Behöver jag LEI-nummer?

Nej, du behöver inget LEI-nummer.

LEI-nummer är någonting som används av banker och finansiella institutioner för att identifiera vilka motparter de har i sin handel med finansiella instrument. LEI-nummer tillkom som ett resultat av senaste finanskrisen och det är tänkt att det ska användas för att kunna beräkna risk i det finansiella systemet. Hos oss tecknar du aktier direkt i Qred AB, och det finns alltså ingen mellanhand. Därför behövs heller inte LEI-nummer, eftersom affärer mellan dig och Qred AB inte ingår i den del av det finansiella systemet som LEI-nummer är avsett för att reglera och skydda.