Person med politiskt utsatt ställning - PEP

Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen utgör eller har nära koppling till en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt i Sverige eller utomlands. Med nära koppling avses om företrädare för Kunden eller verklig huvudman utgör känd medarbetare eller närmaste familjemedlem till en PEP. Med PEP avses:

 • Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat, och
 • Fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen av en internationell organisation.

Med ”viktig offentlig funktion” avses:

 • Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar
 • Parlamentsledamöter
 • Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på högre nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas
 • Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ
 • Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten
 • Personer som ingår i statsägada företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan

Med ”närmaste familjemedlemmar” avses:

 • Maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar

Med ”kända medarbetare” avses:

 1. Fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller har haft nära förbindelser med en PEP
 2. Fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.

Exempel 1

Erik är ensam ägare till Erik AB och är dessutom för närvarande riksdagsledamot. Erik måste ange sig själv som PEP eftersom hon är verklig huvudman till Erik AB och innehar en viktig offentlig funktion.

Exempel 2

Erik är ensam ägare till Erik AB och hennes sambo har under de senaste 18 månaderna varit riksdagsledamot. Eftersom Erik är verklig huvudman och hon har en nära familjemedlem som under de senaste 18 månaderna innehaft en viktig offentlig funktion så måste detta anges.

Exempel 3

John är VD för Erik AB och hon företräder därmed det bolag. John driver även näringsverksamhet tillsammans med en riksdagsledamot. Eftersom John är företrädare för Erik AB och utgör känd medarbetare till PEP så skall detta anges.

Ansök
nu