Ordlista

Vi förklarar och reder ut begreppen inom lån, ekonomi och finans.

Aktiekapital

Det kapital som ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagsordningen för bolaget.

Bank

Tillståndspliktigt finansiellt institut. Sysslar främst med betalningsförmedling, inlåning och utlåning.

Betalningsanmärkning

Det är en notering hos ett kreditupplysningsföretag att en person eller företag anses vara opålitlig som betalare.

Borgenär

Det är den som äger fordran. Den part som har en fordran mot någon annan där motparten kallas gäldenär. Man ska inte förväxla begreppet med borgensman som är den som går i borgen för en annan person vid lån.

Checkkredit

Vanligtvis knuten till det vanliga företagskontot och är ett enkelt sätt att låna pengar kortsiktigt. Det betalas en fast årlig avgift på det beviljade kreditbeloppet vilket betyder att man betalar även om krediten inte utnyttjas. Det beviljade kreditbeloppet är det belopp som företaget maximalt kan ha som underskott på kontot.

Crowdfunding

Rakt översatt betyder det folkfinansiering eller massfinansiering. En modern metod för att finansiera projekt, idéer och företag. Man söker förskottsbetalning från intressenter, ofta genom internetbaserade system.

Factoring

En tjänst som kan erbjudas av finansbolag eller banker. Det innebär att man som företag säljer eller belånar fakturor.

Fordran

En förpliktelse eller rättsligt binande anspråk från en individuellt bestämd person riktat mot en annan person.

Gäldenär

Gäldenär är en person som har en skuld till någon annan. Skulden behöver inte utgöras av pengar utan kan vara i en vara som motparten har köpt. På ett sätt kan man säga att säljaren vid ett köp alltså är gäldenär.

Inkasso

Man ska inte förväxla inkassokrav från ett inkassoföretag med Kronofogden. Det är vanligt att borgenären lämnar sin fordran till ett inkassoföretag istället för att själv driva in pengarna. Skulden har därmed överlåtits till inkassoföretaget som i sin tur skickar ut inkassokravet till gäldenären.

Konkurs

Betyder att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att någon ska försättas i konkurs.

Kreditanmärkning

Likt en betalningsanmärkning är det en notering hos ett kreditupplysningsföretag som ger upplysningar om en person eller företag anses vara opålitlig som betalare.

Kreditrating

Det är en persons eller företags förmåga att betala sina skulder. Skulder som kan vara i form av lån och fakturor. En låg kreditrating innebär att det är en hög risk att personen eller företaget ställer in betalningarna på sina lån.

Kreditrisk

Risken som skapas av att kunden inte kan betala. Förhandlar du om ett lån med en ränta, vilket Qred inte har, så betyder hög kreditrisk en högre ränta.

Kreditupplysning

Ett underlag för att t ex en bank ska bedöma om de ska ge dig eller ditt företag kredit. Det finns kreditupplysningsföretag som arbetar med den här typen av tjänst, t ex UC.

Kronofogden

Central svensk och statlig förvaltningsmyndighet som bl a har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda.

Likviditet

Pratar man om ett företags likviditet menar man ofta företagets kassalikviditeten. Det är ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

Peer-to-peer

Förkortas ofta P2P och är en form av utlåningsverksamhet där långivaren lånar ut pengar direkt till låntagaren.

Ränta företagslån

Ränta för företagslån är kostnaden för att låna pengar och långivarens avkastning på utlåningen. Det finns fast och rörlig ränta, precis som för andra lån. Vi på Qred har ingen ränta. Vi har en fast månadsavgift. Få fler svar om oss och våra lån i Frågor och Svar

Räntetäckningsgrad

Det är ett mått inom ekonomistyrning som anger vilken förmåga ett företag har att täcka de finansiella kostnader man har. Är räntetäckningsgraden lägre än 1,0 betyder det att företagets intäkter inte räcker till att täcka de finansiella kostnaderna.

Skuldsaldo

Har man t ex obetalda fakturor eller skulder hos Kronofogden skapas ett s.k skuldsaldo. Det är en sammansättning av de skulder man inte har betalat. Betalar man inte en skuld så kan det leda till en betalningsanmärkning hos Kronofogden som i förlängningen registreras hos kreditupplysningsföretagen.

Soliditet

Ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med hjälp av eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, även kallat främmande kapital.

Utmätning

Innebär att en borgenär, d v s den som har fordran, begär att Kronofogdemyndigheten ska ta i anspråk fast eller lös egendom från gäldenären.

BLOGG

Guider och tips

Intervjuer och undersökningar

LÄS MER I BLOGGEN