Kvartalsrapport, Q1 2018

Qred AB (publ)

Nyckeltal Q1 2018

43
Soliditet %
22
Marginal före skatt %
29
Rörelsemarginal %
126
Tillväxt %

Stark omsättningstillväxt med god lönsamhet

  • Omsättning MSEK
  • EBT MSEK

Under Q4 2017 ändrades regelverket för redovisning från svensk GAAP till IFRS. Detta medförde att reserven för framtida kreditförlust ökade, vilket påverkar resultatet negativt, dels som en engångskostnad under 4e kvartalet och dels som en högre reservationsgrad för nyutgivna lån. Detta innebär inte att kreditförlusterna är större än tidigare utan det innebär att redovisningsprinciperna ger bolaget en väl tilltagen buffert för framtida kreditförluster.

Utlånat belopp ackumulerat (MSEK)

  • Utlånat belopp

VD kommenterar 1a kvartalet 2018

Emil Sunvisson på Qred-VD har ordet

4 av 5 jobb skapas av småföretag. Behovet av enkel och smidig finansiering bland våra småföretagare är stort och företagarna blir allt mer kunniga och krävande. Med all rätt accepterar man inte nonchalant bemötande eller saktfärdig hantering. Småföretagare idag förväntar sig att bli behandlade med respekt och att kunna ordna en enkel finansiering snabbt och smidigt direkt i mobilen.

Vi har med vårt erbjudande med enkla och smidiga företagslån hittat en nisch, i en starkt konkurrensutsatt finansmarknad, där vi med hårt arbete och tydligt fokus lyckats ta en marknadsledande position i både Sverige och Finland. Inom vårt område är vi ett mycket relevant alternativ till de traditionella bankerna.

Allt detta har gjort att vi har kunnat investera i ännu fler duktiga medarbetare. Vårt team har passerat 25 personer, och fortsätter att växa. Det gör att vi kan lägga ännu mer energi på att utveckla våra produkter för att hålla konkurrenterna bakom oss.

Att växa upp och bli ett litet större företag kräver också en annan struktur än en liten start-up. Vi har växlat upp ordentligt på alla plan. Bland annat inom redovisning, där vi gått över till den internationell bokföringsstandarden IFRS 9. Det innebär bland annat att alla framtida kreditförluster ska reserveras redan när lånet ges ut och en generellt mer konservativ värdering av fordringar. Omvärderingen av reserver belastade resultatet under Q4 2017 som en engångpost och genom att vi växer och har större reserver för nya lån belastas även resultatet framåt. Lönsamheten är även med de nya reserverna tillfredsställande, särskilt med tanke på den snabba tillväxten.

Våra preferensaktier har varit mycket populära med en kombination av dels hög utdelning, möjlighet att när som helst begära återköp och faktum att investeringen går till att hjälpa tusentals småföretagare i alla branscher.

-Emil Sunvisson, VD

Finansiell översikt

Resultaträkning

SEK '000, ej revideratQ1 2018Q1 20172017
Omsättning27 43412 15369 046
Rörelsekostnader-19 386-7 029-51 068
Av- och nedskrivningar000
Rörelseresultat (EBIT)8 0485 12417 978
Finansiella kostnader-1 920-1 710-5 068
Resultat före skatt (EBT)6 1283 41411 484
Skatt-3 947
Nettoresultat7 537

Balansräkning

Tillgångar (tkr)Q1 2018Q1 20172017
Kundfordringar216 082104 087163 552
Kassa10 0776 4409 989
Övrigt10 98644513 251
Summa237 864111 422186 791
Skulder och eget kapital (tkr)
Eget kapital109 23124 69589 024
Varav preferensaktier22 400010 400
Långfristiga skulder116 60551 55090 382
Kortfristiga skulder7 50033 4387 383
Summa233 336111 422186 791