Verklig Huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

Varför finns verklig huvudman?

Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett stort samhällsproblem i dag. Som ett led i att bekämpa problemet har EU beslutat att alla länder ska ha ett register över verkliga huvudmän. Syftet är att det ska vara enkelt och transparent att ta reda på de personer som står bakom ett företag eller en förening. Det hjälper även finanspolisen att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vilka måste anmäla verklig huvudman?

Enkelt uttryckt måste alla aktiebolag i Sverige anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari. Men det är inte bara aktiebolag som berörs, utan även handelsbolag, kommanditbolag, europabolag, filialer, stiftelser, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, samfällighetsföreningar, trossamfund m.fl. Totalt uppskattas cirka 800 000 företag och föreningar omfattas av registreringsplikten.

Vem är verklig huvudman?

Det är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar aktiebolaget. En person kan kontrollera ett aktiebolag på olika sätt, exempelvis:

  • Ha mer än 25 procent av rösterna genom aktier eller medlemskap; eller
  • Ha rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med en närstående ska deras kontroll räknas samman. Som närstående räknas maka/make, sambo, registrerad partner, föräldrar och barn (samt deras makar, sambor och registrerade partners). Det är möjligt att inte ha någon verklig huvudman. I så fall ska även detta anmälas till Bolagsverket.

Hur anmäler man verklig huvudman?

Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket i deras e-tjänst. Det görs enklast på Bolagsverkets hemsida. En behörig företrädare för Bolaget loggar in på e-tjänsten med sin e-legitimation, exempelvis BankID. Anmälan är gratis till och med den 1 februari 2018. Efter detta datum kostar anmälan 250 kronor.  

Det går inte att skicka in en pappersblankett utan att först ha sökt och blivit beviljad dispens att göra så.

Anmälan ska innehålla följande uppgifter:

  • Organisationsnummer
  • Företagsnamn
  • Kontaktuppgifter
  • Uppgifter om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas
  • Uppgifter om den verklige huvudmannen och hur denna har kontroll över företaget (exempelvis genom att äga aktier), samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).

Kom ihåg att dokumentera uppgifterna och undersökningen som gjorts för att bedöma vem som är verklig huvudman. Detta ska kunna lämnas till myndigheter på begäran. Ifall företaget eller föreningen missar att göra en anmälan kan Bolagsverket förelägga dem att göra det. Om anmälan ändå inte kommer in kan företaget bli skyldig att betala böter.

Verklig huvudman – vad ska göras?

Steg 1: Bedöm om verksamheten omfattas av plikten att anmäla 

Steg 2: Identifiera verklig huvudman

Steg 3: Anmäl denne till Bolagsverket

Lycka till!

//Jenny Arvidsson, Head of Legal and Compliance på Qred Företagslån

Ansök
nu