Allmänna villkor för företagskredit

Dessa allmänna villkor gäller från den 25 november 2016.

1. Parter

Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund (“Kunden”) av Qred Företagslån AB, org.nr. 559008-9800 (“Kreditgivaren”).

2. Allmänt

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på och utgör en del av avtal om kredit mellan Kunden och Kreditgivaren (“Kreditavtalet”), vilket medför rätt för Kunden att disponera beviljat kreditbelopp (“Krediten”). Kreditavtalet ingås genom att behörig(a) firmatecknare för Kunden, för Kundens räkning, godkänner villkoren i Kreditavtalet och dessa allmänna villkor samt genom att Kreditgivaren beviljar Kundens kreditansökan. Kreditavtalet och dessa allmänna villkor bestämmer villkoren för Krediten.

3. Bolags- och verksamhetsinformation

Kreditgivaren är ett finansiellt institut vars verksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lag. Marknadsföringen av Krediten följer svenska regler om marknadsföring. Kreditgivaren behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

4. Ansökan om Kredit

Ansökan om kredit sker via internet på Kreditgivarens webbplats (www.qred.se). Kreditgivaren meddelar Kunden kreditbeslutet elektroniskt. För att kunna ingå Kreditavtalet och beviljas kredit måste Kunden vara en svensk juridisk person och representeras av behörig(a) firmatecknare. Kunden ansvarar för att de uppgifter som denne lämnar till Kreditgivaren är korrekta samt att eventuell fullmakt vid behov upprättas.

Behörig(a) firmatecknare för Kunden och borgensman ska ha identifierat sig genom uppvisande av giltig legitimation, genom elektronisk identifiering såsom BankID, eller på annat sätt som Kreditgivaren anvisar.

5. Kreditprövning

Beviljande av Kredit föregås av kreditprövning och beslutas ensidigt av Kreditgivaren. Kredit beviljas endast om Kunden enligt Kreditgivarens uppfattning har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra Kreditavtalet.

6. Krediten

Kreditavtalet löper från tidpunkten då Krediten utbetalas till dess Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Förfallodagar för Krediten framgår på “Mina Sidor” på Kreditgivarens webbplats.

7. Återbetalning och avbetalning

Krediten ska ha återbetalats senast sex (6) månader från tidpunkten då krediten utbetalades. Kunden ska återbetala Krediten månadsvis med de belopp som anges i Kreditavtalet. Fakturerat belopp ska vara Kreditgivaren tillhanda senast på förfallodagen genom inbetalning på ett av Kreditgivaren anvisat bank- eller plusgirokonto. Försenad åter-/avbetalning kan påverka möjligheten att erhålla kredit från Kreditgivaren i framtiden.

Förfallodag/förfallodagar, belopp och Kreditgivarens bank- eller plusgirokonto framgår bland annat på “Mina Sidor” på Kreditgivarens webbplats.

8. Månadsavgift

Kunden ska till Kreditgivaren betala en fast månadsavgift som framgår av Kreditavtalet. Månadsavgiften är, med förbehåll för eventuella ändringar i enlighet med punkten 11 nedan, densamma från Kreditavtalets ingående till dess att full återbetalning skett. Månadsavgiften utgår under hela Kreditavtalets löptid.

9. Avgifter och dröjsmålsränta vid försenad betalning

Om betalning av kapital, ränta eller månadsavgift inte fullgörs i tid tillkommer en förseningsavgift. Storleken på avgiften framgår av Kreditavtalet och på ”Mina Sidor” på Kreditgivarens webbplats. Därutöver kan inkassokostnader och andra lagstadgade kostnader för indrivning av skulden tillkomma. Vid försenad, bristande eller utebliven betalning tillkommer dessutom dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet till dess full betalning erläggs. Dröjsmålsränta utgår med den räntesats som framgår av Kreditavtalet samt på ”Mina Sidor” på Kreditgivarens webbplats.

10. Avräkningsordning samt kvittning och avdrag från tidigare, förfallen kredit

Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna månadsavgifter, andra eventuella kostnader och avgifter och dröjsmålsräntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

I det fall Kunden har förfallna, obetalda månadsavgifter och/eller andra resterande kostnader från tidigare kredit hos Kreditgivaren sker avdrag och kvittning mot dessa från Kundens nyupptagna kredit samtidigt som det senare Kreditavtalet träder ikraft.

11. Oförutsebara kostnader

Om Kreditgivarens verksamhet skulle påverkas av oförutsebara kostnader på grund av myndighetsbeslut, lagbud, kreditpolitisk åtgärd, ändrade upplåningskostnader eller annan omständighet som är utanför Kreditgivarens kontroll eller som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet träffades äger Kreditgivaren rätt att med omedelbar verkan ändra månadsavgiften. Sådan förändring av månadsavgiften meddelas Kunden via e-post samt på Kreditgivarens webbplats minst två (2) månader innan förändringen träder i kraft.

12. Betalningsplan

Kunden har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditavtalets löptid få en sammanställning över när kreditbelopp och månadsavgifter ska betalas. Sådan information finns även tillgänglig på “Mina Sidor” på Kreditgivarens webbplats.

13. Fakturering och betalning

Kreditgivaren skickar ut fakturor till Kunden månadsvis. Fakturorna skickas ut senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Fakturorna innehåller bland annat uppgifter om kreditbelopp, månadsavgift och det totala belopp som ska betalas den aktuella månaden. Betalning ska ske i så god tid att betalningen bokförs på anvisat bank- eller plusgirokonto senast den förfallodag som anges på fakturan.

14. Valuta

Kunden är skyldig att erlägga månadsavgift, i förekommande fall dröjsmålsränta, avbetalningar samt eventuella andra kostnader och avgifter som är förenade med Krediten och Kreditavtalet i svenska kronor. Detta gäller också vid förtidsinlösen av Krediten enligt punkten 17.

15. Utfästelser

Kunden lämnar de utfästelser som anges nedan.

15.1 Status

Kunden är en, enligt svensk lag existerande, juridisk person med full behörighet att bedriva sin verksamhet. Kunden bekräftar att syftet med Krediten avser ändamål som faller inom näringsverksamheten.

15.2 Giltiga förpliktelser

Kunden har fattat alla nödvändiga beslut och har även i övrigt rätt att ingå Kreditavtalet, vilket innehåller giltiga och bindande förpliktelser för Kunden som, med de undantag som följer av lagar på insolvensrättens område, kan verkställas mot Kunden i enlighet med Kreditavtalet. Ingåendet och fullgörandet av förpliktelserna enligt Kreditavtalet strider inte och kommer inte att strida mot Kundens gällande bolagsordning eller något bindande avtal för Kunden.

15.3 Tillstånd

Alla nödvändiga medgivanden, beslut och tillstånd har erhållits för Kunden att ingå och fullgöra sina förpliktelser enligt Kreditavtalet och sådana medgivanden, beslut respektive tillstånd är alltjämt gällande.

16. Kreditgivarens rätt att säga upp krediten till betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp Krediten till betalning vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

1. Kunden har inte fullgjort sina förpliktelser enligt Kreditavtalet eller i övrigt gentemot Kreditgivaren;

2. det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot Kreditgivaren;

3. det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala Krediten;

4. Kunden är, eller anses enlig lag vara, insolvent eller medger sin oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller, ställer in sina betalningar eller inleder förhandlingar med någon borgenär om ackord eller skuldsanering;

5. Kunden har lämnat en felaktig eller missvisande utfästelse om någon omständighet, och rättelse inte sker (om rättelse är möjlig) inom tio (10) dagar från det att Kunden blir medveten därom; eller

6. Kreditavtalet helt eller delvis befinns vara ogiltigt eller upphör att vara giltigt och verkställbart.

17. Förtidsinlösen

Kunden har rätt att utan särskild avgift betala hela krediten i förtid. Vid sådan förtidsinlösen ska Kunden betala avtalad månadsavgift för Krediten för tiden fram till och med månaden då förtidsbetalningen sker.

18. Överlåtelse av Krediten

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt Kreditavtalet till annan utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Kunden ska dock alltid underrättas om sådan överlåtelse. Kreditgivarens medgivande krävs alltid om Kundens rättigheter och/eller skyldigheter ska överlåtas eller pantsättas enligt Kreditavtalet.

19. Villkorsändring

Kreditgivaren har rätt att ändra i dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Kunden. Är villkorsändringen av väsentlig betydelse ska Kreditgivaren underrätta Kunden om denna senast en (1) månad innan villkorsändringen träder i kraft. Om Kunden inte godkänner villkorsändringen har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Kreditavtalet och lösa Krediten enligt punkten 17. Om uppsägning inte sker före den dag då ändringarna träder ikraft anses Kunden ha godkänt dessa.

20. Begränsning av Kreditgivarens ansvar

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på ändring i svensk eller utländsk lagstiftning, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, naturkatastrof, skadegörelse, störningar i post-, telefon-, fax eller e-posttrafiken eller i eldistributionen eller annan liknande händelse som står utanför Kreditgivarens kontroll (s.k. force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet gäller även om Kreditgivaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Kreditgivaren är inte i något fall skyldig att utge ersättning för indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst.

21. Betalning från Borgensman

Betalar borgensman till Kreditgivaren på grund av sin borgen, ska borgensmannen särskilt meddela Kreditgivaren att betalning skett i egenskap av borgensman.

22. Ändring av kontaktuppgifter m.m.

Kunden och borgensman ska omedelbart underrätta Kreditgivaren om ändring av namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan information som kan anses vara av betydelse för Kreditgivaren och/eller för Kreditavtalets fullgörande.

23. Ägarförhållanden

Förändras ägarförhållandet i Kunden ska Kunden genast meddela Kreditgivaren detta, och lämna de skäliga uppgifter som Kreditgivaren begär. Kunden ska även lämna Kreditgivaren information om vem/vilka som direkt eller indirekt äger 25 % eller mer av aktierna eller rösterna i eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande över Kunden.

24. Meddelanden

Kreditgivaren lämnar meddelanden till Kunden enligt dessa allmänna villkor via e-post till av Kunden angiven e-postadress eller, om Kreditgivaren finner det lämpligt, genom något annat medium, samt på Kreditgivarens webbplats.

Ett meddelande ska anses ha nått Kunden då meddelandet lämnats enligt ovan, eller i varje fall senast sju (7) dagar efter avsändandet/publiceringen på “Mina Sidor” på Kreditgivarens webbplats.

25. Klagomål och tvist

Klagomål rörande Krediten eller Kreditgivarens verksamhet kan lämnas genom Kreditgivarens kundtjänst på telefonnummer 08-474 46 60 eller meddelande till Kreditgivaren via e-post support@qred.se eller på adressen Qred Företagslån AB, Wallingatan 12, 111 60 Stockholm. Med förbehåll för Kreditgivarens rätt att väcka talan vid annan domstol ska tvister med anledning av Krediten eller Kreditavtalet avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk materiell rätt ska tillämpas på Kreditavtalet, inklusive dessa allmänna villkor, i dess helhet.

Ansök om företagslån på 60 sekunder. Vi lovar att ge ett snabbt besked.