Allmänna villkor för företagskredit

Dessa allmänna villkor gäller från den 16 november 2017.

1. Parter

Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund (“Kunden”) av Qred Företagslån AB, org.nr. 559008-9800 (“Qred”).

2. Allmänt

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på och utgör en del av avtal om kredit mellan Kunden och Qred (“Kreditavtalet”), vilket medför rätt för Kunden att disponera beviljat kreditbelopp (“Krediten”). Kreditavtalet och dessa allmänna villkor (tillsammans ”Avtalet”) bestämmer villkoren för Krediten. Avtalet ingås genom att behörig(a) firmatecknare för Kunden, för Kundens räkning, godkänner villkoren i Avtalet samt genom att Qred beviljar Kundens kreditansökan.

3. Bolags- och verksamhetsinformation

Qred är ett finansiellt institut vars verksamhet är registrerad hos Finansinspektionen enligt lag. Marknadsföringen av Krediten följer svenska regler om marknadsföring. Qred behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

4. Ansökan om Kredit

Ansökan om kredit sker via internet på Qreds webbplats (www.qred.com/se/). Qred meddelar Kunden kreditbeslutet elektroniskt. För att kunna ingå Avtalet och beviljas kredit måste Kunden vara en svensk juridisk person och representeras av behörig(a) firmatecknare. Kunden ansvarar för att de uppgifter som denne lämnar till Qred är korrekta samt att eventuell fullmakt vid behov upprättas. Behörig(a) firmatecknare för Kunden och borgensman ska ha identifierat sig genom elektronisk identifiering (såsom BankID).

5. Kreditprövning

Beviljande av Kredit föregås av kreditprövning och beslutas ensidigt av Qred. Kredit beviljas endast om Kunden enligt Qreds uppfattning har ekonomiska förutsättningar för att fullgöra Avtalet.

6. Krediten

Kreditavtalet löper från tidpunkten då Krediten utbetalas till dess Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Förfallodagar för Krediten framgår på “Mina Sidor” på Qreds webbplats.

Beviljad Kredit innebär en rätt för Kunden att låna ett i Kreditavtalet angivet kreditbelopp, vilket utbetalas av Qred till ett av Kunden angivet svenskt bank-, bankgiro- eller plusgirokonto. Utbetalning sker vardagar kl. 9.00–17.00. Qred kan bevilja Kunden en ny Kredit efter ny ansökan och särskild kreditprövning.

7. Återbetalning och avbetalning

Återbetalning ska ske enligt i Kreditavtalet angivet intervall. Kunden ska återbetala Krediten månadsvis med de belopp som anges i Kreditavtalet. Fakturerat belopp ska vara Qred tillhanda senast på förfallodagen genom inbetalning på ett av Qred anvisat bank- eller plusgirokonto. Försenad åter-/avbetalning kan påverka möjligheten att erhålla kredit från Qred i framtiden.

Information om förfallodag/förfallodagar, belopp och bank- eller plusgirokonto för inbetalning framgår bland annat på “Mina Sidor” på Qreds webbplats.

8. Månadsavgift

Kunden ska betala en fast månadsavgift till Qred som framgår av Kreditavtalet. Månadsavgiften är, med förbehåll för eventuella ändringar i enlighet med punkten 11 nedan, densamma från Avtalets ingående till dess att full återbetalning skett. Månadsavgiften ska betalas varje månad under hela Avtalets löptid till dess att hela Krediten är betald.

9. Avgifter och dröjsmålsränta vid försenad betalning

Om betalning av kapital, ränta eller månadsavgift inte fullgörs i tid tillkommer en förseningsavgift. Storleken på avgiften framgår av Kreditavtalet och på ”Mina Sidor” på Qreds webbplats. Därutöver kan inkassokostnader och andra lagstadgade kostnader för indrivning av skulden tillkomma. Vid försenad, bristande eller utebliven betalning tillkommer dessutom dröjsmålsränta på hela det förfallna beloppet till dess full betalning erläggs. Dröjsmålsränta utgår med den räntesats som framgår av Kreditavtalet samt på ”Mina Sidor” på Qreds webbplats.

10. Avräkningsordning samt kvittning och avdrag från tidigare, förfallen kredit

Qred har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna månadsavgifter, andra eventuella kostnader och avgifter och dröjsmålsräntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

I det fall Kunden har förfallna, obetalda månadsavgifter och/eller andra resterande kostnader från tidigare kredit hos Qred sker avdrag och kvittning mot dessa från Kundens nyupptagna kredit samtidigt som det senare Kreditavtalet träder ikraft.

11. Oförutsebara kostnader

Om Qreds verksamhet skulle påverkas av oförutsebara kostnader på grund av myndighetsbeslut, lagbud, kreditpolitisk åtgärd, ändrade upplåningskostnader eller annan omständighet som är utanför Qreds kontroll eller som Qred inte skäligen kunde förutse när Avtalet träffades äger Qred rätt att med omedelbar verkan ändra månadsavgiften. Sådan förändring av månadsavgiften meddelas Kunden via e-post samt på Qreds webbplats minst två (2) månader innan förändringen träder i kraft.

12. Betalningsplan

Kunden har rätt att på begäran och utan avgift under Avtalets löptid få en sammanställning över när kreditbelopp och månadsavgifter ska betalas. Sådan information finns även tillgänglig på “Mina Sidor” på Qreds webbplats.

13. Fakturering och betalning

Qred skickar ut fakturor till Kunden månadsvis. Fakturorna skickas ut senast åtta (8) dagar före förfallodagen. Fakturorna innehåller bland annat uppgifter om kreditbelopp, månadsavgift och det totala belopp som ska betalas den aktuella månaden. Betalning ska ske i så god tid att betalningen bokförs på anvisat [bank- eller plusgirokonto] senast den förfallodag som anges på fakturan.

14. Valuta

Kunden är skyldig att erlägga månadsavgift, i förekommande fall dröjsmålsränta, avbetalningar samt eventuella andra kostnader och avgifter som är förenade med Krediten och Kreditavtalet i svenska kronor. Detta gäller också vid förtidsinlösen av Krediten enligt punkten 17.

15. Kundens garantier

Kunden lämnar de garantier som anges nedan. Garantierna är gällande från tidpunkten då Avtalet undertecknas och så länge Avtalet gäller.

15.1 Status

Kunden är en, enligt svensk lag existerande, juridisk person med full behörighet att bedriva sin verksamhet. Kunden bekräftar att syftet med Krediten avser ändamål som uteslutande faller inom näringsverksamheten. Kundens firma vid tidpunkten för tecknandet av Avtalet tecknas av den eller de personer som har befogenhet att binda Kunden till detta Avtal.

15.2. Giltiga förpliktelser

Kunden har fattat alla nödvändiga beslut och har även i övrigt rätt att ingå Avtalet, vilket innehåller giltiga och bindande förpliktelser för Kunden som, med de undantag som följer av lagar på insolvensrättens område, kan verkställas mot Kunden i enlighet med Avtalet. Ingåendet och fullgörandet av förpliktelserna enligt Avtalet strider inte och kommer inte att strida mot Kundens gällande bolagsordning eller något bindande avtal för Kunden.

15.3 Tillstånd

Alla nödvändiga medgivanden, beslut och tillstånd har erhållits för Kunden att ingå och fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet och sådana medgivanden, beslut respektive tillstånd är alltjämt gällande.

15.4 Uppgifter

Alla uppgifter Kunden lämnat till Qred är korrekta, fullständiga och inte missvisande.

15.5 Penningtvätt och finansiering av terrorism

Kunden har lämnat korrekta och fullständiga uppgifter angående Penningtvättslagen, såsom information angående politiskt exponerade person (se punkt 27, nedan för fullständig beskrivning). Kunden bekräftar även att denne inte förekommer på några sanktionslistor.

16. Qreds rätt att säga upp krediten till betalning i förtid

Qred har rätt att säga upp Krediten till betalning vid tidpunkt som Qred bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

1. Kunden har inte fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet eller i övrigt gentemot Qred;

2. det finns skälig anledning att anta att Kunden inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser gentemot Qred;

3. det står klart att Kunden genom att avvika, skaffa undan egendom eller på annat sätt undandrar sig att betala Krediten;

4. Kunden är, eller anses enligt lag vara, insolvent eller medger sin oförmåga att betala sina skulder i takt med att de förfaller, ställer in sina betalningar eller inleder förhandlingar med någon borgenär om ackord eller skuldsanering;

5. Kunden har lämnat en felaktig eller missvisande garanti (enligt punkt 15 ovan) om någon omständighet, och rättelse inte sker (om rättelse är möjlig) inom tio (10) dagar från det att Kunden blir medveten därom; eller

6. Avtalet helt eller delvis befinns vara ogiltigt eller upphör att vara giltigt och verkställbart.

Qred ska, innan Avtalet ingås och när som helst under Avtalets löptid, ha rätt att identifiera och verifiera en kunds identitet (både med hjälp av Kunden och genom tredjepartskällor) samt begära in övrig information och/eller dokumentation som kan vara av relevans för Qreds beslut att ingå ett Avtal eller bevilja en Kredit. Information av relevans inkluderar information gällande penningtvätt och finansiering av terrorism (se punkt 27, nedan). Genom att ingå Avtalet åtar sig Kunden att uppfylla dessa krav. Qred har rätt att neka till att ingå Avtalet, häva ett ingått Avtal eller avslå en Kredit till Kunden om sådan information, verifikation eller dokumentation inte kan införskaffas, antingen genom Kunden själv eller genom tredjepartskällor.

17. Förtidsinlösen

Kunden har rätt att utan särskild avgift betala hela krediten i förtid. Vid sådan förtidsinlösen ska Kunden betala avtalad månadsavgift för Krediten för tiden fram till och med månaden då förtidsbetalningen sker.

18. Överlåtelse av Krediten

Qred har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt Avtalet till annan utan att i förväg inhämta Kundens godkännande. Kunden ska dock alltid underrättas om sådan överlåtelse. Kunden har inte rätt att överlåta eller pantsätta Avtalet eller någon av sina rättigheter eller skyldigheter därunder utan att först inhämta Qreds skriftliga medgivande.

19. Villkorsändring

Qred har rätt att ändra i dessa allmänna villkor utan föregående godkännande från Kunden. Är villkorsändringen av väsentlig betydelse ska Qred underrätta Kunden om denna senast en (1) månad innan villkorsändringen träder i kraft. Om Kunden inte godkänner villkorsändringen har Kunden rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet och lösa Krediten enligt punkten 17. Om uppsägning inte sker före den dag då ändringarna träder ikraft anses Kunden ha godkänt dessa.

20. Begränsning av Qreds ansvar

Qred är inte ansvarig för skada som beror på ändring i svensk eller utländsk lagstiftning, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, naturkatastrof, skadegörelse, störningar i post-, telefon-, fax eller e-posttrafiken eller i eldistributionen eller annan liknande händelse som står utanför Qreds kontroll (s.k. force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande omständighet gäller även om Qred själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

Qred är inte i något fall skyldig att utge ersättning för indirekt skada, följdskada och/eller utebliven vinst.

21. Betalning från Borgensman

Betalar borgensman till Qred på grund av sin borgen, ska borgensmannen särskilt meddela Qred att betalning skett i egenskap av borgensman.

22. Ändring av kontaktuppgifter m.m.

Kunden och borgensman ska omedelbart underrätta Qred om ändring av namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller annan information som kan anses vara av betydelse för Qred och/eller för Avtalets fullgörande. Om ändring sker i relation till de uppgifter som krävs enligt Penningtvättslagen (se punkt 27 nedan) ska Kunden omedelbart underrätta Qred om sådan ändring.

23. Ägarförhållanden

Förändras ägarförhållandet i Kunden ska Kunden genast meddela Qred detta, och lämna de skäliga uppgifter som Qred begär. Kunden ska även lämna Qred information om vem/vilka som direkt eller indirekt äger 25 % eller mer av aktierna eller rösterna i eller på annat sätt utövar bestämmande inflytande över Kunden.

24. Meddelanden

Qred lämnar meddelanden till Kunden enligt dessa allmänna villkor via e-post till av Kunden angiven e-postadress eller, om Qred finner det lämpligt, genom något annat medium, samt på Qreds webbplats.

Ett meddelande ska anses ha nått Kunden då meddelandet lämnats enligt ovan, eller i varje fall senast sju (7) dagar efter avsändandet/publiceringen på “Mina Sidor” på Qreds webbplats.

25. Klagomål och tvist

Klagomål rörande Krediten eller Qreds verksamhet kan lämnas genom Qreds kundtjänst på telefonnummer 020-150 333 eller skriftligen via e-post support@qred.se eller på adressen Qred Företagslån AB, Wallingatan 12, 111 60 Stockholm. Med förbehåll för Qreds rätt att väcka talan vid annan domstol ska tvister med anledning av Krediten eller Avtalet avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag, inklusive svensk materiell rätt, ska tillämpas på Avtalet i dess helhet.

26. Samtycke avseende hantering av personuppgifter, informationslämning till kreditupplysningsbolag och samarbetspartners

I samband med att Kunden ansöker om kredit samlar Qred in och lagrar uppgifter om Kunden och Kundens företrädare samt ägare. Uppgifterna behandlas för att Qred ska kunna kontrollera personuppgifter inför ett beslut (t.ex. att lämna en kredit) och att administrera och fullgöra ingångna avtal. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan även komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till Kunden samt för att Qred ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt gällande lag och annan författning. Qred kan även komma att kontrollera kund- och personinformation mot sanktionslistor och andra register. Om det behövs för att fullgöra åtaganden gentemot Kunden lämnas uppgifterna till Qreds samarbetspartners. Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker Kunden till att uppgifterna får användas för angivna ändamål. Kunden kan närsomhelst återkalla sitt samtycke genom skriftligt meddelande därom. Sådant meddelande ska skickas till [support@qred.se]. Kunden har rätt att en gång per år, efter begäran, ta del av de personuppgifter som finns registrerade om Kunden. Ifall uppgifterna anses felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har Kunden rätt att begära att sådana uppgifter rättas eller raderas.

27. Penningtvätt

Qred är som registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen skyldig att följa det regelverk angående penningtvätt som följer av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2017:11. Enligt Penningtvättslagen är Qred skyldig att vidta riskbaserade åtgärder för att uppnå kundkännedom för att förhindra penningtvätt och terrorismfinansiering. Med åtgärder för att uppnå kundkännedom avses (i) kontroll av Kundens identitet, (ii) kontroll av verklig huvudmans identitet, (iii) inhämtande av information om syftet med en transaktion och (iv) inhämtande av information för att avgöra om Kunden, eller den verkliga huvudmannen, är en person i politiskt utsatt ställning (”PEP”).

Med PEP avses person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på viktiga offentliga funktioner inkluderar (i) statschef, (ii), riksdagsledamöter, (iii) statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet, (iv) domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen, (v) riksrevisorerna, (vi) riksbankens direktion, (vii) ambassadörer, (viii) höga officerare, (ix) VD eller styrelseledamot i statsägda företag, (x) person i ledningen i en internationell organisation eller (xi) ledamot i politiskt partis styrelse.

Qred måste också inhämta information om Kunden är familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP. Med familjemedlem avses (i) maka/make, registrerad partner, sambo, (ii) barn och barns maka/make, registrerad partner eller sambo, eller (iii) föräldrar. Med känd medarbetare avses (i) person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag, (ii) person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning, eller (iii) person som ensam äger eller utöver inflytande över ett företag som egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning.