Qred Partneri – Yleiset ehdot

Nämä yleiset ehdot ovat voimassa 1.1.2018 lähtien

1. Tausta

Qred Yrityslaina Oy, Suomen sivuliike (jäljempänä Qred) ylläpitää lainapalvelua, josta suomalaiset pienyritykset voivat hakea 1.000€ – 50.000 € yrityslainaa. Lisätietoa lainoista löytyy Qredin omilta verkkosivulta https://qred.com/fi

Partneri on toimintansa puolesta yhteydessä lainaa tarvitseviin suomalaisiin yrityksiin, joita se jatkossa välittää edelleen Qredille.

Qred ja Partneri ovat yhteisesti sopineet Qredin myöntämien yrityslainojen markkinointiyhteistyöstä.

2. Partnerin velvoitteet

Partneri välittää Qredille yrityskontaktejaan (”liidejä”), joilla on todettu olevan tarvetta yrityslainalle. Partnerilla on oikeus tiedottaa tekevänsä yhteistyötä Qred Yrityslainan kanssa. Mahdolliset liidit toimitetaan Qredille sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@qred.com, Qred Partner Portaalin kautta tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen. Toimitettava tieto liidejä koskien tulee sisältää vähintään toivottu lainasumma, lainaa hakevan yrityksen y-tunnus, vastuuhenkilön puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

3. Qredin velvoitteet

Qred vastaa siitä, että jokainen toimitettu liidi käsitellään asianmukaisesti 1 pankkipäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanotettu. Qred vastaa itse lainanhakijoiden luottoarvioinnista, luoton myöntämisestä ja lainan hallinnoimisesta.

4. Korvaus

Qred maksaa Partnerille komission myönnetystä lainamäärästä. Maksettava komissio on 2% myönnetystä lainasummasta ja komissio maksetaan jokaisesta hyväksytystä lainasta. Hyväksytyksi lainaksi ymmärretään yrityslaina, joka on tullut hyväksytyksi 30 päivän kuluessa liidin vastaanottamisesta Partnerilta. Vain ulosmaksetusta lainasta maksetaan komissio. Komissio maksetaan kerran kuukaudessa viimeistään seuraavan kalenterikuukauden 15. päivä Partnerin osoittamalle pankkitilille.

5. Sopimusaika

Qredillä on yksipuolinen oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja ilmoittamalla muutoksista etukäteen sähköpostitse Partnerille.

6. Vastuu ja Force Majure

Kumpikin osapuoli vastaa omatoimisesti, että voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudatetaan. Kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen täyttämään tässä sopimuksessa asetettuja velvoitteita eikä ole vastuussa vahingosta, mikäli kyse on luonnon katastrofista, sähkökatkoksesta, sotatilasta, viranomaiskiellosta tai esteestä johtuva toimintakyvyttömyys.

7. Salassapito

Osapuolet saavat yhteistyön aikana tietoonsa toisen Osapuolen liike- ja ammattisalaisuuksia sekä muita luottamuksellisia tietoja, mm. Osapuolten asiakkaita koskevia tietoja. Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena tämän Sopimuksen sisällön sekä missä tahansa muodossa toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on luottamuksellisiksi merkitty tai jotka on selvästi ymmärrettävä liikesalaisuuksiksi tai muuten luottamuksellisiksi, ja olemaan paljastamatta niitä kolmansille osapuolille tai käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Osapuolet huolehtivat ja vastaavat siitä, että heidän työntekijänsä sitoutuvat myös noudattamaan em. sääntöjä.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (I) joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista, (II) jonka Osapuoli on todistettavasti saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (III) joka oli todistettavasti jo Osapuolen hallussa ilman salassapitovelvollisuutta ennen näiden samojen tietojen saamista toiselta Osapuolelta, tai (IV) jonka Osapuoli on todistettavasti kehittänyt itsenäisesti tämän Sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön ilman, että siinä hyödynnetään toiselta Osapuolelta saatua aineistoa tai tietoa.

Kumpikin Osapuoli sitoutuu palauttamaan kaiken saamansa luottamuksellista tietoa sisältävän aineiston takaisin toisen Osapuolen kirjallisesta pyynnöstä ilman aiheetonta viivästystä. Salassapitoa koskevat velvollisuudet jäävät voimaan Sopimuksen mahdollisesta päättymisestä huolimatta seuraavat kaksi (2) vuotta.

8. Riidanratkaisu

Mahdolliset riidat käsitellään Suomen lain mukaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisessä oikeusasteessa. Lainanantajalla on oikeus nostaa kanne myös muussa tuomioistuimessa. Lainasopimukseen, mukaan lukien näihin yleisiin ehtoihin, sovelletaan Suomen lakia.