Generelle vilkår og betingelser

Disse generelle vilkår og betingelser gælder fra den 1. september 2017.

1. Parter

Disse generelle vilkår gælder for kredit som efter godkendt ansøgning bevilges erhvervskunden (Kunden) af Qred Erhvervslån, filial af Qred Företagslån AB. Sverige, CVR-nummer: 38972294 (Kreditor).

2. Generelt

Disse generelle vilkår gælder for og er en integreret del af aftalen om kredit mellem Kunden og Kreditor ( “Kreditaftalen”), som omhandler Kunden ret til disponere over det bevilgede kreditbeløb (Kreditten). Kreditaftalen indgås ved, at den eller de tegningsberettigede for Kunden accepterer vilkårene i Kreditaftalen og disse generelle vilkår, og ved at Kreditor godkender Kundens kreditansøgning. Kreditaftalen og disse generelle vilkår fastsætter samtlige vilkår for Kreditten.

3. Virksomhedsinformation

Kreditor er en finansiel virksomhed, som er registreret hos Finanstilsynet i henhold til dansk ret. Kreditor behandler personoplysninger i overensstemmelse med Persondataloven.

4. Kreditansøgning

Kreditansøgning sker på Kreditors hjemmeside (www.qred.dk). Kreditor meddeler Kunden eventuelt kredittilsagn elektronisk. Det er en betingelse for bevilgelse af kredit, at Kunden er dansk juridisk person, og at Kunden repræsenteres af den eller de tegningsberettigede. Kunden er ansvarlig for, at de oplysninger, de videregiver til Kreditor er korrekte.

Den eller de tegningsberettigede for Kunden og Kautionister skal identificere sig med gyldig billedlegitimation, med NemID eller på anden måde, som Kreditor måtte kræve.

5. Kreditvurdering

Kreditbevilling baseres på en individuel kreditvurdering og besluttes ensidigt af Kreditor. Kreditten bevilges kun, hvis Kunden efter Kreditors opfattelse har de økonomiske forudsætninger for at gennemføre Kreditaftalen.

6. Kreditaftalens løbetid

Kreditaftalen er gældende fra det tidspunkt, hvor Kreditten udbetales og indtil det fulde beløb forfalder til betaling. Forfaldsdatoer for betaling af Kreditten fremgår af “Mine sider” på Kreditors hjemmeside.

7. Tilbagebetaling

Kreditten skal tilbagebetales senest seks (6) måneder fra det tidspunkt, hvor Kreditten blev udbetalt. Kunden skal tilbagebetale Kreditten med månedlige ydelser med det beløb, der er angivet i Kreditaftalen. Fakturerede beløb skal være Kreditor i hænde senest på forfaldsdagen ved indbetaling på en af Kreditor anvist bank- eller girokonto. Forsinket betaling er en væsentlig misligholdelse af Kreditaftalen og medfører, at Kreditor er berettiget til at kræve Kreditten indfriet straks. Forfaldsdato / forfaldsdatoer, beløb og Kreditors bank- eller girokonto fremgår blandt andet på “Mine sider” på Kreditors hjemmeside.

8. Månedsgebyr

Kunden skal til Kreditor betale et fast månedsgebyr, som fremgår af Kreditaftalen. Månedsgebyret er, med forbehold for eventuelle ændringer, jf. punkt 11 nedenfor, fast fra det tidspunkt, hvor Kreditten udbetales og indtil det fulde beløb er indfriet. Månedsgebyret betales i hele Kreditaftalens løbetid.

9. Gebyrer og renter

For Kreditten gælder de rentesatser, som fremgår af Kreditaftalen. Kreditor opkræver gebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler, herunder rykkergebyrer, kompensationsbeløb og inkassogebyrer. Såfremt Kunden ikke foretager rettidig betaling af afdrag, renter eller månedsgebyrer mv., skal Kunden betale morarenter af det udestående beløb. Morarenterne er fastsat i Kreditaftalen og på ”Mine Sider”. I tilfælde af misligholdelse, er Kunden forpligtet til at betale omkostninger forbundet med inddrivelse af Kreditors tilgodehavende, herunder inkassoomkostninger, advokatomkostninger, mv.

10. Afregning og tidligere gæld

Kreditor er berettiget til at afregne samtlige udestående månedsgebyrer, samt andre omkostninger, gebyrer og morarenter, inden betaling af hovedstolen sker. Såfremt Kunden har ubetalte gebyrer og/eller andre udeståender fra tidligere kreditter hos Kreditor, er Kreditor berettiget til at foretage betaling af disse udeståender med Kundens nye bevilgede Kredit, på det tidspunkt, hvor den nye Kreditaftale træder i kraft.

11. Uforudsete omkostninger

Hvis Kreditors virksomhed skulle blive påvirket af uforudsigelige omkostninger på grund af lovgivningsmæssige beslutninger, lovgivning, kreditpolitiske foranstaltninger, ændrede låneomkostninger eller andre forhold, der er uden for rammerne af Kreditors kontrol, eller som Kreditor ikke med rimelighed kunne forudse, da Kreditaftalen blev indgået, har Kreditor ret til straks at ændre månedsgebyrer. En sådan ændring i månedsgebyre kommunikeres til kunden via e-mail og på “Mine sider” på Kreditors hjemmeside senest 1 (1) måned før, ændringen træder i kraft.

12. Betalingsplan

Kunden har ret til efter anmodning og uden beregning i Kreditaftalens løbetid at modtage en betalingsplan med angivelse af betalingsfrister for afdrag, gebyrer, m.v. Disse oplysninger kan også findes på “Mine sider” på Kreditors hjemmeside.

13. Fakturering og betaling

Kreditor sender månedsvis en faktura til Kunden på e-mail. Fakturaerne sendes senest otte (8) dage før forfaldsdato. Fakturaerne indeholder blandt andet oplysninger om kreditbeløb, månedsgebyrer og det totale beløb, der skal betales i den aktuelle måned.

Betaling skal ske i så god tid, at betalingen er modtaget på den af Kreditor anviste bank-eller girokonto senest på den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen.

14. Valuta

Kunden er forpligtet til at betale det månedlige gebyr, og hvis det er relevant, morarenter, gebyrer og eventuelle andre omkostninger og gebyrer i forbindelse med kredit og kreditaftale i danske kroner (DKK). Dette gælder også for førtidig indfrielse af lån jævnfør punkt 17.

15. Kundens erklæringer

Kunden erklærer følgende:

15.1 Juridisk status

Kunden er ifølge dansk ret en gyldig eksisterende juridisk person. Kunden erklærer, at Kreditten skal anvendes i overensstemmelse med Kundens registrerede formål.

15.2 Kundens legitimation

Kunden har truffet alle de nødvendige beslutninger og er berettiget til at  indgå Kreditaftalen, der indeholder gyldige og bindende forpligtelser for Kunden, og som kan gøres gældende over for Kunden i henhold til Kreditaftalen. Kundens opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til Kreditaftalen er ikke i strid med Kundens vedtægter.

15.3 Tilladelse

Alle nødvendige samtykker, beslutninger og godkendelser er modtaget for Kunden til at indgå og overholde sine forpligtelser i henhold til Kreditaftalen, og sådanne samtykker, beslutninger og godkendelser er gyldige.

16. Kreditors ret til at opsige kreditaftalen og anmode om indfrielse

Kreditor har ret til at opsige Kreditten til fuld indfrielse på et tidspunkt, som Kreditor afgør, såfremt en af følgende omstændigheder foreligger:

1. Kunden har ikke opfyldt sine forpligtelser i henhold til Kreditaftalen eller i øvrigt over for Kreditor.

2. Der er rimelig grund til at antage, at Kunden ikke vil opfylde sine betalingsforpligtelser over Kreditor.

3. Det står klart, at Kunden søger at unddrage sig at betale Kreditten;

4. Kunden er insolvent eller indrømmer sin manglende evne til at betale sin gæld, når den forfalder, standser sine betalinger eller indleder forhandlinger med kreditor om akkorder eller rekonstruktion;

5. Kunden har givet urigtige eller vildledende erklæringer uanset art uden at have berigtiget disse (hvis berigtigelse er mulig) inden for ti (10) dage efter at Kunden bliver opmærksom på det; eller

6. Kreditaftalen helt eller delvist er ugyldig eller ophører med at være Gyldige.

17. Førtidig indfrielse

Kunden har ret til uden et særligt gebyr at indfri hele kreditten tilbage før tid. Ved en sådan førtidsindfrielse skal kunden betale det aftalte månedsgebyr for Kreditten for perioden til og med den måned, hvor den førtidige indfrielse sker.

18. Overdragelse af kredit

Kreditor har ret til at overdrage eller pantsætte sine rettigheder i henhold til kreditaftalen til en anden part uden forudgående godkendelse fra Kunden. Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Kreditaftalen til tredjemand uden Kreditors forudgående skriftlige samtykke.

19. Vilkårsændring

Kreditor er berettiget til at ændre lånevilkårene for eksisterende kunder. Eksisterende kunder, som berøres af vilkårsændringer, vil få meddelelse om dette via e-mail vedhæftet opdaterede lånevilkår.

20. Ansvarsbegrænsning

Kreditor er ikke ansvarlig for skader som følge af en ændring i dansk eller udenlandsk lov, danske eller udenlandske myndigheder, krigshandlinger, strejker, blokader, boykot, lockout, naturkatastrofer, hærværk, forstyrrelser i post, telefon, fax eller e-mail-trafik eller distribution af elektricitet eller andre lignende begivenheder, som ligger uden for området for kontrol (kaldet force majeure). Forbeholdet med hensyn til strejker, blokader, boykot og lockout, eller andre lignende forhold gælder, selv om Kreditor er genstand for sådanne foranstaltninger. Kreditor er ikke i nogen tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab, skader, følgeskader og / eller tabt fortjeneste.

21. Selvskyldnerkaution

Enhver Kredit er betinget af, at Kundens ejer afgiver selvskyldnerkaution til sikkerhed for betaling af Kreditten. Såfremt Kunden har flere ejere, skal disse hæfte solidarisk som selvskyldnerkautionister.

22. Ændring af kontaktoplysninger

Kunden og Kautionisten skal straks underrette Kreditor om enhver ændring af navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse eller andre oplysninger, der kan betragtes som relevante for Kreditor.

23. Ejerforhold

Ændres ejerforholdene hos Kunden, skal Kunden straks underrette Kreditor og give Kreditor enhver information, som, som Kreditor anmoder om. Kunden skal oplyse ejere, som direkte eller indirekte, ejer 25% eller mere af kapitalandelene eller stemmerettighederne i Kunden eller som på anden måde udøver kontrol over Kunden.

24. Kommunikation

Kreditor kommunikerer til Kunden i henhold til disse vilkår og betingelser via e-mail til Kundens angivne e-mailadresse eller, hvis Kreditor finder det hensigtsmæssigt, via ethvert andet medium samt på Kreditors hjemmeside. En meddelelse anses for modtaget af kunden senest (3) dage efter publikation på “Mine sider” Kreditors hjemmeside.

25. Klager og tvister

Klager vedrørende kreditten eller Kreditors aktivitet kan indgives til kreditors kundeservice telefonnummer 89 87 10 06 eller meddeles til Kreditor via e-mail support@qred.dk eller på adressen Qred Erhvervslån ApS, Boks 309 Fruebjergvej 3, 2100 København. Dansk ret er gældende for Kreditaftalen og disse generelle vilkår. Tvister skal afgøres af de ordinære domstole i Danmark med Københavns Byret som værneting.

Ansøg om et erhvervslån på 60 sekunder. Vi lovar at give dig et hurtigt svar.